อากรแสตมป์

อากรแสตมป์
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
อ.ส.4
แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ อ.ส.4
2.
อ.ส.4ก
แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file อ.ส.4กClick เพื่อดาวน์โหลด zip file อ.ส.4ก
3.
อ.ส.4ข
แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ขClick เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ อ.ส.4ข
4.
-
ใบแนบ อ.ส.4ข Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ อ.ส.4ขClick เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ อ.ส.4ข
5.
อ.ส.10
แบบซื้อแสตมป์อากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.10Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
6.
-
ตารางตราสารสำหรับการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ตารางตราสารฯClick เพื่อดาวน์โหลด zip file ตารางตราสารฯ
7.
-
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4
8.
-
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ก) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4กClick เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4ก
9.
-
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ข) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4ขClick เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4ข