ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ป.70 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ป.ง.70Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ป.ง.70
2. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
รายละเอียดสัดส่วนสิทธิประโยชน์ในสัมปทาน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1Click เพื่อดาวน์โหลด zip file  ใบแนบบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
3. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
รายละเอียดการคำนวณกำไรสุทธิ แยกตามสัมปทานปิโตรเลียมและสัญญาร่วมประกอบการ
(Joint Operating agreement)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
4. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 8
รายละเอียดค่าภาคหลวง Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.3Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30.3
5. ภ.ง.ป.71 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.71Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.71
6. ภ.ง.ป.72 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีการโอน ควบ หรือเลิกกิจการปิโตรเลียม
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.72Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.72
7. ภ.ง.ป.73 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
8. ภ.ง.ป.74 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจำหน่ายเงินกำไรออกนอกราชอาณาจักร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.74Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.74