คำร้อง/คำขอภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

คำร้อง/คำขอภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ป.ป.01
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ป.ป.01 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
2.
ส่วนที่ 2 ป.ป.01
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ขอแก้ไขในใบแนบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบส่วนที่ 2 ป.ป.01 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.03
3.
ป.ป.02
แบบคำขออนุโลมการยื่นแบบกรณีใช้แบบผิดประเภท Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ป.ป.02 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
4.
ส่วนที่ 2 ป.ป.02
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ขออนุโลมใบแนบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ป.ป.02  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.03
5.
-
หนังสือแจ้งความตามประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือแจ้งความตามประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
6.
ศก.1
บัญชีนำส่งแฟ้มเอกสารเพื่อจัดเก็บ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ศก.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.03