ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบปี 2562

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบบัญชีปี 2562
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1
ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี 2562
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.50  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.50
2

-
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
3

-
ใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น รอบระยะเวลาบัญชี 2562  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบรายได้ฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบรายได้ฯ
4
-
วิธีการกรอกใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีการกรอกใบแนบรายได้ฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีการกรอกใบแนบรายได้ฯ
5
-
ใบแนบขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร รอบระยะเวลาบัญชี 2562  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบขาดทุนสุทธิฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบขาดทุนสุทธิฯ
6
-
ใบแนบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน รอบระยะเวลาบัญชี 2562  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบสิทธิประโยชน์ฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบสิทธิประโยชน์ฯ
7

-
ใบแนบสถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชี 2562  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบสถานภาพฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบสถานภาพฯ
8
-
ใบแนบสำหรับกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) รอบระยะเวลาบัญชี 2562  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบสำหรับกิจการ IHQ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบสำหรับกิจการ IHQ
9
ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2562
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.51  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.51
10

-
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
11
ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี 2562
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.52  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.52
12
-
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.52  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.52
13
ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี 2562
แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.54  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.54
14
ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี 2562
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม หรือกองทุนรวม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.55  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.55
15
-
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม หรือกองทุนรวม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.55  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.55