คำร้อง/คำขอภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ธ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.01Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02
2. ภ.ธ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.02 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02
3. ภ.ธ.02.1 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.02.1 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.02.1
4. ภ.ธ.04 แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.04 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.04
5. ภ.ธ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ธ.09 Click เพื่อดาวน์โหลด Zip file แบบ ภ.ธ.09