เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. - สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ล.ป.10.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ป.10.1
2. - สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ล.ป.10.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ป.10.1
3. ล.ป.10.1 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ล.ป.10.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ป.10.1
4. ล.ป.10.2 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ป.10.2 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ป.10.2
 
-
เอกสารแนบ 1ใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ 1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file เอกสารแนบ 1
 
-
เอกสารแนบ 2ใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ 2 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file เอกสารแนบ 2
 
-
เอกสารแนบ 3ใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ 3 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file เอกสารแนบ 3
5. ล.ป.10.3 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคล Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ป.10.3 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ป.10.3
6. ล.ป.10.4 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทผู้จ่ายเงินได้ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ป.10.4 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ป.10.4