วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้


    1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
    2.  ออกใบกำกับภาษี
        2.1 ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
        2.2 การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ
        2.3 การออกใบกำกับภาษีด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    3. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่
        3.1 รายงานภาษีซื้อ
        3.2 รายงานภาษีขาย
        3.3 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
    4. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
    ช่องทางการยื่น
        4.1 การยื่นแบบฯและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
        4.2 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
        4.3 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ไทย
        4.4 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1-5 และสำนักงานสรรพสามิตสาขาสำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
        4.5 การยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าที่นำเข้าสินค้า